KSIĘGOWOŚĆ
 • Ewidencja Ryczałtu

 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • Ewidencja VAT i innych ewidencji pomocniczych.

 • Karty Podatkowej.

 • Ksiąg Handlowych

 • Sporządzanie Zeznań Podatkowych, np. rozliczenia roczne PIT, w tym dochody zagraniczne

 • Rozliczanie projektów unijnych POKL, ARIMR, RPO

KADRY I PŁACE
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.

 • Przygotowywanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło i in. umów cywilno-prawnych, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu i in.

 • Sporządzanie list płac ze wszystkimi jej składnikami, pasków wynagrodzeń oraz kart wynagrodzeń.

 • Rozliczanie oraz sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (miesięcznych oraz rocznych).

 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym (wyliczanie należnych składek oraz zaliczek na podatek, sporządzanie i przekazywanie deklaracji do urzędów i in.).

 • Sporządzanie wniosków i deklaracji PFRON.

 • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń BHP.

 • Opracowanie regulaminów pracy, wynagradzania i innych.

 • Bieżące informowanie o wysokości zaliczek na podatki i składek ZUS jakie należy zapłacić za dany okres.

 • Przygotowywanie wniosków i pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę dla obcokrajowców

.

DORADZTWO
 • Wypełnianie deklaracji i druków urzędowych.

 • Wypełnianie wniosków dofinansowania z PUP

 • Zakładanie, likwidacja firm

 • Opracowanie biznes-planów

 • Sprawozdania GUS

 • Sprawozdania do MOŚ

.

SZKOLENIA
 • BHP
 • Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

.